Regulamin

Do pobrania - Zarządzenie Miasta Gniezna z dnia 27 stycznia 2023 r.pdf 

 Do pobrania - Regulamin przewozów z dnia 27 stycznia 2023 r.pdf

Do pobrania - Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz ulg.pdf 

 

Zasady korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie Regulaminu przewozu
organizowanego przez Prezydenta Miasta Gniezna

 

 • 1. Umowę przewozu zawiera się poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.
 • 2. Dokumentem poświadczającym zawarcie umowy przewozu jest bilet w formie papierowej lub elektronicznej zgodny z aktualnie obowiązująca taryfą opłat lub ważny dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.
 • 3. Bilet należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu przed zajęciem miejsca w najbliższym kasowniku (pierwsza czynność w pojeździe). W przypadku nabycia biletu przez telefon komórkowy, czynności zakupu należy dokonać w trakcie podjazdu autobusu na przystanek lub w momencie wejścia do autobusu, a zakończenie procesu jego pozyskiwania powinno nastąpić niezwłocznie po ruszeniu pojazdu.
 • 4. Podczas kontroli dokumentów przewozu pasażer ma obowiązek okazania kontrolerowi ważnego dokumentu przewozu.
 • 5. Pasażer kupujący bilet w biletomacie jest zobowiązany do wejścia do autobusu środkowymi drzwiami i niezwłocznego podjęcia czynności zakupu biletu, który może być wydrukowany lub zapisany na karcie płatniczej. Bilet w formie papierowej należy skasować w najbliższym kasowniku. 
 • 6. W trakcie wsiadania, wysiadania i przebywania w pojeździe podróżny powinien stosować się  do napisów, piktogramów i oznaczeń, znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz do wskazówek  i poleceń kierującego pojazdem.
 • 7. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób niepełnosprawnych, ma bezwzględny obowiązek zwolnienia ich w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone.
 • 8. Podróżni zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 • 9. Opiekun lub przewodnik osoby niepełnosprawnej powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości osoby, nad którą sprawuje opiekę podczas całego przejazdu.
 • 10. Podróżnym zabrania się wsiadania do pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji pobudzających.
 • 11. W pojeździe zabrania się: utrudniania kierującemu prowadzenia pojazdu, rozmowy z kierującym pojazdem, picia alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania substancji odurzających, używania e-papierosów w pojeździe, na przystankach i na dworcach, zanieczyszczania lub zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, spożywania posiłków i napojów, wyrzucania przez okna lub drzwi pojazdu jakichkolwiek przedmiotów w czasie jazdy lub postoju, przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie, opierania się o drzwi pojazdu podczas jazdy, siadania na barierkach ochronnych zamontowanych w pojazdach oraz wieszania się na poręczach i uchwytach zamontowanych pod dachem pojazdu, dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania się, przewożenia zwierząt i rzeczy w sposób utrudniający podróż innym podróżnym, zakłócania spokoju kierującemu pojazdem i innym podróżnym, przebywania osobom, które poprzez swój wygląd, lub zachowanie są uciążliwe dla podróżnych, w szczególności:
 • a)       osobom zachowującym się agresywnie,
 • b)       osobom o brudnym, niechlujnym wyglądzie lub odrażającym zapachu,
 • c)       osobom żebrzącym,
 • d)       osobom w inny sposób uciążliwym dla innych podróżnych,
 • przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń dla pasażerów i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd, przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach lub podobnych urządzeniach, grania na instrumentach muzycznych, głośnego słuchania muzyki, przekazywania biletów innym pasażerom, przewozu rowerów, przewozu hulajnóg.
 • 12. Podróżni mogą przewozić ze sobą rzeczy, wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie z zastrzeżeniem pkt. 25, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia, nie narażały innych pasażerów na niewygody i nie stwarzały możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu i nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem.
 • 13.Dopuszcza się przewóz elektrycznych wózków inwalidzkich w pojazdach oznakowanych odpowiednimi znakami graficznymi (piktogramami) pod warunkiem, że:
 • a) wymiary wózka nie przekraczają wymiarów:
 • - długość całkowita: 120 cm,
 • - szerokość całkowita: 70 cm,
 • - wysokość całkowita: 109 cm
 • b) ciężar całkowity wózka wraz z osobą z niego korzystającą nie może przekraczać wagi 300 kg
 • c) wózek można obrócić wewnatrz pojazdu, w miejscu wokół własnej osi.
 • 14. Pasażerowie są zobowiązani ustawić wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przewożonych w nich osób i innych pasażerów. Wózki muszą być unieruchomione oraz ustawione:
 • a)     przodem do kierunku jazdy, równolegle przy ścianie bocznej autobusu ustawiamy wózek dziecięcy głęboki typu „gondola”, dojeżdżając i opierając przód wózka do barierki ograniczającej przestrzeń bagażową, a opiekun trzyma rączkę wózka w czasie jazdy,
 • b)     tyłem (plecami) do kierunku jazdy, równolegle przy ścianie bocznej autobusu ustawiamy wózek dziecięcy typu „spacerówka” oraz wózek inwalidzki, dojeżdżając i opierając tył wózka do barierki ograniczającej przestrzeń bagażową, a opiekun trzyma rączkę wózka w czasie jazdy,
 • c)      bokiem do kierunku jazdy, prostopadle do ściany bocznej w przypadku wszystkich rodzajów wózków dojeżdżając i opierając je bokiem do barierki ograniczającej przestrzeń bagażową, przodem wózka natomiast do boku autobusu, a opiekun trzyma rączkę wózka w czasie jazdy,
 • d)     w przypadku przewożenia dwóch wózków należy je ustawić bokiem do kierunku jazdy, prostopadle do ściany bocznej, dojeżdżając pierwszym wózkiem i opierając go przodem do boku autobusu, a bokiem do barierki ograniczającej przestrzeń bagażową, następnie drugi wózek należy oprzeć w ten sam sposób o pierwszy wózek , a opiekunowie trzymają rączki wózków w czasie jazdy,
 • e)      o ilości przewożonych wózków oraz ich sposobie ustawienia ostateczną decyzję podejmuje prowadzący pojazd, biorąc pod uwagę warunki panujące w autobusie oraz bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
 • 15. Pasażer z wózkiem dziecięcym, zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się takiej osoby i zajęcia innego bezpiecznego miejsca w pojeździe, w sposób zgodny z zasadami opisanymi w pkt. 16.
 • 16. Nie podlega opłacie przewóz zwierząt domowych.
 • 17. Zwierząt domowych i rzeczy nie wolno przewozić na miejscach siedzących.
 • 18. Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od pasażerów.
 • 19. Przewóz zwierzęcia domowego może odbywać się wyłącznie pod stałym i ścisłym nadzorem podróżnego, który ukończył 13 rok życia.
 • 20. Podróżny powinien dysponować aktualnym świadectwem szczepienia zwierzęcia.
 • 21. W czasie przewozu pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy.
 • 22. Opłacie za przewóz rzeczy nie podlegają:
 • a)     wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,
 • b)     wózki dziecięce,
 • c)      przedmioty niezajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,
 • d)     przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie jeśli suma ich wymiarów (długość, wysokość i szerokość) nie przekracza 175cm.
 • 23. Zabronione jest przewożenie:
 • - przedmiotów jeśli suma ich wymiarów (długość, wysokość i szerokość) przekracza 205 cm,
 • - przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży,
 • - przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych (w tym butli gazowych),
 • - broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
 • - zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych,
 • - rowerów,
 • - hulajnóg.

Bilety

 • 24. Przy zakupie biletu okresowego ulgowego w kasie Operatora pasażer zobowiązany jest każdorazowo okazać dokument uprawniający do ulgowego przejazdu sprzedającemu.
 • 25. Przy zakupie biletu okresowego Rodzina 3+ w kasie Operatora pasażer zobowiązany jest każdorazowo okazać sprzedającemu Kartę dużej rodziny, a w przypadku biletu okresowego ulgowego Rodzina 3+ również dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu. Karta jest dokumentem uprawniającym do zakupu i jej okazanie nie jest wymagane podczas kontroli biletowej.
 • 26. Bilety okresowe imienne ważne są wyłącznie z dokumentem poświadczającym tożsamość podróżnego.
 • 27. Nieważny jest bilet imienny, na którym naniesione wcześniej zewnętrzne cechy biletu imiennego (imię, nazwisko, zdjęcie użytkownika biletu, numer linii, okres ważności) zostały w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.
 • 28. Bilet jednorazowy w formie papierowej ważny jest w pojeździe, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami krańcowymi z wyłączeniem biletu 60-minutowego i 24 h.
 • 29. Bilet zakupiony przez telefon komórkowy ważny jest w pojeździe, w którym została dokonana procedura zakupu na określoną linię, na całym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami krańcowymi z wyłączeniem biletu 60-minutowego i 24h.
 • 30. Nieważny jest bilet 60-minutowy po przekroczeniu czasu 60 minut od momentu skasowania zgodnym z numerem kontrolnym na bilecie.
 • 31. Nieważny jest bilet 24h po przekroczeniu czasu 24 godzin od momentu skasowania zgodnym z numerem kontrolnym na bilecie.
 • 32. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.
 • 33. W przypadku nieczytelnego wydruku na bilecie papierowym, należy skasować bilet ponownie, drugim jego końcem w innym kasowniku tego samego pojazdu.
 • 34. Podróżni korzystający z prawa do bezpłatnego lub ulgowego przewozu zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu stanowiącego podstawę przysługującego uprawnienia i okazania na żądanie kontrolującego.

Kontrola biletów

 • 35. Osobami upoważnionymi do prowadzenia kontroli biletów i dokumentów, o których mowa w rozdziałach poprzednich są uprawnieni kontrolerzy, legitymujący się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, a także osoba kierująca pojazdem i pracownicy nadzoru ruchu Operatora.
 • 36. Kontrola powinna być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych, z wyjątkiem kierującego pojazdem.
 • 37. Dopuszczalne jest aby w zespole dwuosobowym jeden z kontrolerów posiadał status osoby przyuczającej się do prowadzenia kontroli biletów (ucznia).
 • 38. Pasażer jest zobowiązany do umożliwienia kontrolującemu szczegółowego obejrzenia biletu w celu sprawdzenia jego autentyczności w sposób określony przez kontrolującego (oględziny).
 • 39. Brak możliwości nabycia biletu w autobusie, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.
 • 40. Pasażer, który zakupił bilet przez telefon komórkowy lub internet jest zobowiązany do podania kontrolującemu numeru biletu oraz okazania ekranu aplikacji z wyświetlonym numerem biletu, numerem linii oraz czasem zakupu, kodem zabezpieczającym lub kodem QR (w przypadku biletu miesięcznego imiennego również wydruku PDF).
 • 41. Pasażer, który zakupił bilet w biletomacie i zapisał go na karcie płatniczej jest zobowiązany udostępnić kartę płatniczą kontrolerowi w celu zeskanowania jej odpowiednim urządzeniem kontrolnym.
 • 42. Czas zakupu biletu przez telefon komórkowy jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym Operator nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.
 • 43. Kontrola podejmowana jest po upływie czasu niezbędnego do skasowania biletu po jej ogłoszeniu. W trakcie kontroli dopuszcza się możliwość blokowania kasowników.
 • 44. Dopuszcza się przeprowadzanie kontroli pasażerów wysiadających z pojazdu w czasie postoju na przystanku w sposób umożliwiający płynne wysiadanie pasażerów.
 • 45. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, kontrolujący jest uprawniony do pobrania należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do zapłaty.
 • 46. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej kontrolujący, na podstawie okazanego przez pasażera dokumentu tożsamości, wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
 • 47. Czynności kontrolerskie dotyczące pobrania należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej lub wystawienia wezwania do zapłaty nałożonej opłaty dodatkowej powinny zostać prowadzone w pojeździe w którym ujawniono przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 • 48. Kontynuacja czynności kontrolnych na przystanku, po wyjściu z pojazdu, jest możliwa na prośbę kontrolowanego pasażera tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ustalono w pojeździe jego tożsamość, a jego zachowanie nie ma znamion agresji, a stan kontroli pozwala na wyjście z pojazdu całego zespołu kontrolerskiego, w każdym przypadku informując prowadzącego pojazd.
 • 49. Pobranie opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej w gotówce przez osobę upoważnioną do kontroli może nastąpić wyłącznie od pasażera, który ukończył 16 rok życia.
 • 50. Pasażerowi, który nie ukończył 16 roku życia, kontrolujący powinien wystawić i wręczyć wezwanie do zapłaty.
 • 51. Wezwanie do zapłaty nie uprawnia do kontynuowania jazdy danym pojazdem, a pasażer ma obowiązek opuścić pojazd na najbliższym przystanku.
 • 52. W razie odmowy przez pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz odmowy zapłacenia należności za przejazd, osoba uprawniona do kontroli ma prawo ująć go i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych, w celu podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
 • Reklamacje i odwołania
 • 53. Podróżny może złożyć reklamację w formie pisemnej:
 • a)     z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
 • b)     gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty opłaty i może udowodnić,że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 • 54. Reklamację składa się:
 • a)     w przypadku wezwania do zapłaty wystawionego przez kontrolującego zatrudnionego przez Operatora – do Operatora,
 • b)    w przypadku wezwania do zapłaty wystawionego przez kontrolującego zatrudnionego przez podmiot, z którym Operator zawarł umowę na prowadzenie kontroli biletów do jednostki zatrudniającej kontrolującego.
 • 55. W przypadku złożenia przez podróżnego odwołania od nieuwzględnionej w całości lub części reklamacji jednostka wymieniona w pkt
 • 56. w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania może zmienić rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie może zostać zmienione, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo, gdy zostały ujawnione nowe istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.
 • 57. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 • 58. Skargi, wnioski i reklamacje pasażerów w sprawach związanych z realizacja przewozów przez Operatora rozpatruje Organizator – Prezydent Miasta Gniezna. Skargi, wnioski i reklamacje można składać osobiście lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6, w godzinach pracy Urzędu, a także na adres elektroniczny urzad@gniezno.eu.
 • 59. Skargi i reklamacje w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu drogowego rozpatruje Operator. Skargi i reklamacje można składać w formie pisemnej lub na adres elektroniczny: mpk@mpk.gniezno.pl.