Cennik

Do pobrania - TARYFA opłat 01.09.2022.pdf

 

 

Bilety jednorazowe

 Lp.  

 Rodzaj biletu

Cena biletu

 normalnego [zł]  

Cena biletu

 ulgowego [zł]  

 1.

 Bilet jednorazowy

3,60

1,80

 2.

 Bilet 60 min *

4,80

2,40

 3.

 Bilet 24h *

12,00

6,00

 4.

 Bilet jednorazowy rodzinny  

9,00

-

 5.

 Bilet - opłata za jednorazowy  przewóz rzeczy

3,60

-

* Bilet dostępny jedynie u  w systemach dystrybucji elektronicznej (przez telefon komórkowy i przez Internet) oraz w biletomatach

 

Bilety okresowe

 Lp. 

 Rodzaj biletu

Cena biletu

 normalnego [zł] 

Cena biletu

  ulgowego [zł] 

 1.

 Bilet miesięczny imienny na 1 linię

82,00

41,00

 2.

Bilet miesięczny imienny na 2 linie 100,00 50,00

 3.

 Bilet miesięczny imienny sieciowy

110,00

55,00

 4.

 Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela

162,00 -

 5.

 Bilet miesięczny wakacyjny

41,00

-

 6.

 Bilet 10-cio dniowy imienny sieciowy

46,00 23,00

 7.

 Bilet 60-cio dniowy imienny sieciowy

200,00

100,00

 8.

 Bilet kwartalny imienny sieciowy

300,00

150,00

 9.

 Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy**

70,00

35,00

 10.

Bilet miesięczny imienny na 1 linię
Rodzina 3+

61,50

20,50

 11.

Bilet miesięczny imienny na 2 linie
Rodzina 3+

75,00

25,00

 12.

Bilet miesięczny sieciowy
Rodzina 3+ 

82,50 27,50

13.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych

1,00  

** bilet ważny łącznie z kolejowym biletem miesięcznym imiennym Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich w czasie jego obowiązywania, stanowiący dopłatę do biletu kolejowego

 

Bilet jednorazowy uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym autobusem (jadącym w jednym kierunku między przystankiem początkowym i końcowym) dowolnej linii od momentu skasowania do chwili opuszczenia pojazdu.

Bilet 60 – minutowy uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem dowolnej linii w okresie 60 minut od jego skasowania.

Bilet 24 h uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem dowolnej linii w okresie 24 godzin od jego skasowania.

Bilet jednorazowy rodzinny - jeden przejazd (we wszystkie dni tygodnia):

2 osoby dorosłe i max 4 dzieci (własnych lub przysposobionych) lub 1 osoba dorosła i max. 5 dzieci (własnych i przysposobionych) - dzieci do 18 lat. 

Uwaga: rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są do okazania podczas kontroli dokumentu tożsamości oraz dowolnego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka.

Bilet miesięczny imienny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Bilet miesięczny imienny „Rodzina 3+” uprawnia do przejazdu osoby będące w posiadaniu Karty Dużej Rodziny przyznanej przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Bilet 10 -cio dniowy imienny ważny jest przez 10 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet 60 -cio dniowy imienny ważny jest przez 60 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet kwartalny imienny ważny jest przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Bilet wakacyjny to bilet miesięczny imienny ważny na wszystkich liniach dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia. Bilet ważny jest na miesiąc lipiec i sierpień.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych - bilet miesięczny, imienny, sieciowy dla uczniów szkół podstawowych, zamieszkujących w granicach administracyjnych Miasta Gniezna i jednostek samorządu terytorialnego objętych stosownym porozumieniem międzygminnym.

Bilet sieciowy to bilet uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach i wszystkich kursach w określonym czasie.

Do przejazdów na podstawie biletu miesięcznego imiennego, 10 -cio dniowego imiennego oraz 60 -cio dniowego imiennego, zintegrowanego sieciowego uprawniona jest osoba, na rzecz której bilet jest wydany, wraz z dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

 

Opłacie za przewóz zwierząt i rzeczy nie podlegają:

a)  wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,

b)  wózki dziecięce,

c)  przedmioty nie zajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,

d)  przedmioty zajmujące dodatkowe miejsce w pojeździe, jeżeli suma ich wymiarów (długości, wysokości i szerokości) nie przekracza 175cm.

e)  nie podlega opłacie przewóz zwierząt domowych, który powinien odbywać się
 z zachowaniem odpowiednich warunków określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

Opłaty dodatkowe:

a) za przejazd osób bez ważnego biletu na wszystkich liniach - 216,00 zł.

b) za jazdę bez dokumentu uprawniającego do ulgi lub przejazdu bezpłatnego -  36,00 zł.

c) za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu na wszystkich liniach - 72,00 zł.

d) za przewóz zwierząt i rzeczy nie dopuszczonych do przewozu -  72,00 zł.

e) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 540,00 zł.  

f) opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone przez przewoźnika koszty związane ze zwrotem lub umorzeniem dodatkowej opłaty wynosi  21,60 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej obniża się w przypadku:

a) natychmiastowego uiszczenia opłaty u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia roboczego w Biurze kontroli biletów opłata wynosi:  za brak biletu 108,00 zł / za brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 18,00 zł /za przewóz zwierząt  i rzeczy bez ważnego biletu 36,00 zł.

b) uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłata  wynosi:  za brak biletu  140,00 zł /za brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 23,40 zł / za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu 46,80 zł.    

 

 Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z biletów "Rodzina 3+" jest Karta Dużej Rodziny 

przyznawana przez Prezydenta Miasta Gniezna.

 

NA LINIACH MPK W GNIEŹNIE OBOWIĄZUJĄ 
BILETY Z NADRUKIEM „MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie”