Regulamin

 Do pobrania - Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie drogowym 01.04.2020.pdf 

Do pobrania - Wykaz osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych ulgowych przejazdów 01.04.2020.pdf 

 

Pobierz Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna z 11.04.2016 r.

 

Spis treści:

 DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ II Przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy

Rozdział I - Przewóz osób

Rozdział II - Przewóz zwierząt  domowych i rzeczy

Rozdział III - Prawa i obowiązki prowadzącego pojazd

Rozdział IV - Odpowiedzialność Operatorów

Rozdział V- Informacja o komunikacji miejskiej

DZIAŁ IIIBilety i kontrola biletowa

Rozdział I - Bilety

Rozdział II - Zasady dokumentowania uprawnień do przewozów bezpłatnych  i ulgowych

Rozdział III - Kontrola biletowa

Rozdział IV - Opłaty dodatkowe

Rozdział V- Reklamacje i odwołania

DZIAŁ IVSkargi i wnioski

DZIAŁ VPrzepisy końcowe

 

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na terenie Miasta Gniezna i gmin, z którymi zawarte zostały odpowiednie porozumienia międzygminne.
 2. Regulamin określa zakres kompetencji Organizatora przewozów i Operatora oraz treść zawieranej z pasażerem umowy przewozu.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)     Publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) – przewozy świadczone przez Operatora, w ramach regularnych linii komunikacyjnych, zgodnie z podanymi
do publicznej wiadomości rozkładami jazdy,

b)     Organizator publicznego transportu zbiorowego – Prezydent Miasta Gniezna,

c)     Operator – przewoźnik wykonujący na podstawie umowy zawartej z Organizatorem usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) na linii komunikacyjnej określonej w umowie,

d)     Przewóz – przewóz osób i zabranych przez nie rzeczy, wykonywany przez Operatora
na podstawie umowy zawartej z Organizatorem,

e)     Pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu,

f)      Przystanek komunikacyjny – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej, oznakowane znakiem D-15,
 w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportowych,

g)     Dokument przewozu – dokument uprawniający pasażera do przejazdu środkiem transportu zbiorowego,

h)     Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości – to dokumenty  ze zdjęciem, numerem PESEL lub datą urodzenia, a także inne dokumenty, na podstawie których
w sposób jednoznaczny można stwierdzić tożsamość pasażera (wystawione przez ustawowo uprawnione do tego celu organy),

i)      Linia komunikacyjna – połączenie autobusowe na określonej drodze, między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób,

j)      Sieć komunikacyjna – suma wszystkich regularnych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez Operatora.

 

DZIAŁ II

Przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy

Rozdział I – Przewóz osób

 

§ 2

 1. Umowę przewozu zawiera się poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.
 2. Pasażer, który zawarł umowę przewozu, ma prawo do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo w ramach czasowych określonych
  w rozkładzie jazdy.
 3. Dokumentem poświadczającym zawarcie umowy przewozu jest bilet w formie papierowej lub elektronicznej zgodny z aktualnie obowiązująca taryfą opłat lub ważny dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.
 4. Bilet należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu przed zajęciem miejsca
  w najbliższym kasowniku (pierwsza czynność w pojeździe). W przypadku nabycia biletu przez telefon komórkowy, czynności zakupu należy dokonać w trakcie podjazdu autobusu na przystanek lub w momencie wejścia do autobusu.
 5. Podczas kontroli dokumentów przewozu pasażer ma obowiązek okazania kontrolerowi ważnego dokumentu przewozu.

 

§3

Podróżni zobowiązani są do wsiadania i wysiadania z pojazdu wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach, po zatrzymaniu pojazdu i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności.

 

§4

 1. Pasażer ma prawo nabyć u kierującego pojazdem bilet za odliczoną gotówką:

a)     60-cio minutowy normalny i ulgowy,

b)     24 h – normalny i ulgowy,

c)     jednorazowy rodzinny.

 1. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu, gdy pasażer nie posiada odliczonej gotówki lub zamierza zapłacić za bilet bilonem o znacznej ilości monet, wymagającej czasochłonnego przeliczenia gotówki, co zagraża punktualności wykonania kursu. 
 2. Pasażer kupujący bilet u kierowcy jest zobowiązany do wejścia do autobusu przednimi drzwiami, jak również do wyrażenia zamiaru nabycia biletu przed ruszeniem pojazdu
  z przystanku. Zakupiony u kierowcy bilet powinien być niezwłocznie skasowany
  w kasowniku znajdującym się najbliżej kierowcy.

 

§5

W trakcie wsiadania, wysiadania i przebywania w pojeździe podróżny powinien stosować się
do napisów i oznaczeń, znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz do wskazówek
i poleceń kierującego pojazdem.

 

§6

W przypadku przystanków „na żądanie”, podróżny zamierzający odbyć podróż jest zobowiązany stanąć w widocznym dla kierowcy miejscu, bezpośrednio przy znaku oznaczającym przystanek
i zasygnalizować kierującemu pojazdem ten zamiar.

W wypadku wysiadania podróżny powinien zasygnalizować ten zamiar kierującemu pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (dotyczy pojazdów wyposażonych w system dźwiękowy) lub informację słowną.

 

§ 7

 1. Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu wyłącznie po zakończeniu przez kierującego pojazdem czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz po zakończeniu przerwy przysługującej kierującemu pojazdem.
 2. Pasażer ma prawo wsiadać i wysiadać z pojazdów wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem pojazdów, w których w drzwiach przednich, z przyczyn technicznych, nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obydwie strony. Drzwi w tych pojazdach muszą być specjalnie oznakowane, określając jednoznacznie, czy służą do wsiadania, czy wysiadania.

 

§ 8

Osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wózkami dziecięcymi, mogą skorzystać z funkcji technicznej obniżenia wejścia do pojazdu pod warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek oczekują na pojazd w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia przejazdu.

 

§ 9

Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać z pojazdu po sygnale odjazdu (dotyczy pojazdów wyposażonych w system dźwiękowy).

 

 • 10

Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób niepełnosprawnych, ma bezwzględny obowiązek zwolnienia ich w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone.

 

§11

 1. Podróżni zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Opiekun lub przewodnik osoby niepełnosprawnej powinien znajdować się
   w bezpośredniej bliskości osoby, nad którą sprawuje opiekę podczas całego przejazdu.

 

§12

W pojazdach odpowiednio wyposażonych, podróżny ma prawo samodzielnie otwierać drzwi podczas postoju pojazdu.

 

§13

 1. Podróżnym zabrania się wsiadania do pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji pobudzających.
 2. W pojeździe zabrania się:

a)     utrudniania kierującemu prowadzenia pojazdu,

b)     rozmowy z kierującym pojazdem,

c)     picia alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania substancji odurzających, używania
e-papierosów,

d)     zanieczyszczania lub zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

e)     spożywania posiłków i napojów,

f)      wyrzucania przez okna lub drzwi pojazdu jakichkolwiek przedmiotów w czasie jazdy  

g)     lub postoju,

h)     przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi sterowanych fotokomórką w sposób uniemożliwiający ich zamknięcie,

i)      dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania się,

j)      przewożenia zwierząt i rzeczy w sposób utrudniający podróż innym podróżnym,

k)     zakłócania spokoju kierującemu pojazdem i innym podróżnym,

l)      przebywania osobom, które poprzez swój wygląd, lub zachowanie są uciążliwe dla podróżnych, w szczególności:

 • osobom zachowującym się agresywnie,
 • osobom o brudnym, niechlujnym wyglądzie lub odrażającym zapachu,
 • osobom żebrzącym,
 • osobom w inny sposób uciążliwym dla innych podróżnych.

ł) przebywania na przednim pomoście poza barierkami wyznaczającymi przestrzeń
     dla pasażerów i ograniczania widoczności prowadzącemu pojazd,

m)   przebywania w pojeździe na łyżworolkach, wrotkach lub podobnych urządzeniach,

n)     grania na instrumentach muzycznych,

o)     głośnego słuchania muzyki,

p)     przekazywania biletów innym pasażerom.

 1. Podróżnym zabrania się podchodzenia do krawędzi platformy przystankowej w momencie podjeżdżania pojazdu na przystanek.

 

§14

 1. Osoby, które zachowują się w sposób niezgodny z przepisami powyższego paragrafu, mogą zostać niewpuszczone do pojazdu albo upomniane przez kierującego pojazdem, innego pracownika Operatora – Nadzór Ruchu lub kontrolującego. Po bezskutecznym upomnieniu mogą zostać usunięte z pojazdu, przez upoważnione organy porządkowe, z możliwością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. W przypadku określonym powyżej podróżnemu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu.

 

Rozdział II – Przewóz zwierząt domowych i rzeczy

 

§15

Podróżni mogą przewozić rzeczy, z zastrzeżeniem § 19, jeżeli istnieje możliwość takiego
ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu,
nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych.

 

§16

 1. Nadzór nad przewożonym zwierzęciem domowym lub rzeczą należy do podróżnego.
 2. Podróżny ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przewożenia zwierząt domowych.
 3. Zwierząt domowych i rzeczy nie wolno przewozić na miejscach siedzących.
 4. Zwierzęta domowe uciążliwe dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu itp.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku
  (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od pasażerów.

 

§17

 1. Przewóz zwierzęcia domowego może odbywać się wyłącznie pod stałym i ścisłym nadzorem podróżnego, który ukończył lat 13.
 2. Podróżny powinien dysponować aktualnym świadectwem szczepienia zwierzęcia.
 3. W czasie przewozu pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy.

§18

 1. Za każdą przewożoną sztukę rzeczy podróżny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Gniezna.
 2. Nie podlega opłacie przewóz zwierząt domowych.
 3. Opłacie za przewóz rzeczy nie podlegają:

a)     wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna,

b)     wózki dziecięce,

c)     przedmioty niezajmujące dodatkowego miejsca w pojeździe,

d)     przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie jeśli suma ich wymiarów (długość, wysokość i szerokość) nie przekracza 175 cm.

§19

Zabronione jest przewożenie:

 1. przedmiotów, jeśli suma ich wymiarów (długość, wysokość i szerokość) przekracza
  205 cm,
 2. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży,
 3. przedmiotów łatwopalnych, cuchnących, radioaktywnych, żrących, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych (w tym butli gazowych),
 4. broni palnej lub gazowej, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
 5. zwierząt niebezpiecznych lub jadowitych,
 6. rowerów.

 

§20

W wypadku znalezienia rzeczy cudzej w pojeździe, podróżny zobowiązany jest oddać tę rzecz kierującemu pojazdem lub dyspozytorowi pełniącemu dyżur w zajezdni Operatora.

 

Rozdział III – Prawa i obowiązki prowadzącego pojazd

§ 21

Prowadzący pojazd musi znać zapisy niniejszego Regulaminu.

 

§ 22

Prowadzący pojazd ma obowiązek noszenia podczas pracy ubioru służbowego.

 

§ 23

Prowadzący pojazd ma obowiązek umieszczania identyfikatora (numeru służbowego)
w widocznym dla pasażera miejscu.

 

§ 24

Prowadzący pojazd ma obowiązek udzielenia informacji pasażerowi o przebiegu linii komunikacyjnej lub miejscu wywieszenia w pojeździe informacji o taryfach i Regulaminie Przewozów, chyba, że udzielenie tej informacji w sposób istotny mogłoby naruszyć bezpieczeństwo jazdy lub spowodować opóźnienie w realizacji rozkładu jazdy.

 

§ 25

 1. Kierujący autobusem zobowiązany jest do równoległego podjazdu autobusem do krawędzi przystankowej, tak, aby podłoga autobusu znajdowała się jak najbliżej krawędzi przystankowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

a)     stan nawierzchni zatoki przystankowej uniemożliwia taki podjazd,

b)     zatoka blokowana jest przez inne pojazdy,

c)     przy krawędzi przystanku zebrały się wody opadowe, a podjazd zagraża zabrudzeniem pasażerów,

d)     osoby oczekujące na przystanku stoją zbyt blisko krawędzi, co groziłoby uderzeniem któregoś z pasażerów lusterkiem.

 1. Prowadzącemu pojazd zabrania się ruszania z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.
 2. Kierujący pojazdem ma obowiązek udzielania wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.

 

 

 

§ 26

W przypadku naruszenia porządku, prowadzący pojazd, inny pracownik Operatora – Nadzór Ruchu lub kontrolujący zobowiązani są do podjęcia niezbędnych działań mających na celu usunięcie z pojazdu osób stanowiących zagrożenie dla pozostałych pasażerów bądź do dojazdu (za zgodą dyspozytora) do najbliższego komisariatu Policji albo innych służb porządkowych.

 

§ 27

Na dworcach i pętlach krańcowych kierujący pojazdem jest zobowiązany do podjechania na peron lub przystanek początkowy nie później niż na dwie minuty przed planowanym czasem odjazdu, wynikającym z rozkładu jazdy.

 

§ 28

W celu ujęcia pasażera, który nie posiada ważnego dokumentu przewozu, prowadzący pojazd ma obowiązek stosowania się do poleceń kontrolerów biletów dotyczących otwierania i zamykania drzwi.

 

§29

Kierujący pojazdem jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
 2. punktualnych przyjazdów i odjazdów z przystanków – za punktualny uważa się taki kurs, którego czas przejazdu przez określone w rozkładzie przystanki jest zgodny z rozkładowym, opóźniony do 3 minut i przyspieszony maksymalnie o 1 minutę w stosunku do rozkładowego,
 3. prowadzenia i zatrzymywania pojazdu w sposób płynny i łagodny tak, aby nie powodować dyskomfortu podróży, w szczególności upadku podróżnych,
 4. kulturalnego i uprzejmego zachowania wobec podróżnych,
 5. udzielania podróżnym podczas postoju pojazdu niezbędnych informacji dotyczących usług przewozowych świadczonych przez Operatora,
 6. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych lub wyświetlenia w postaci elektronicznej numeru linii oraz nazwy przystanku końcowego,
 7. sprzedaży biletów w formie papierowej, wyłącznie za odliczoną gotówką:

a)      60- minutowych normalnych i ulgowych,

b)      24h normalnych i ulgowych,

c)      jednorazowych rodzinnych.

 

§ 30

Kierującemu pojazdem zabrania się podczas jazdy:

 1. palenia tytoniu,
 2. spożywania posiłków i napojów,
 3. otwierania drzwi pojazdu,
 4. rozmów przez telefon komórkowy,
 5. rozmów z pasażerami,
 6. przewożenia pasażerów w kabinie kierującego pojazdem, z wyłączeniem osób prowadzących szkolenie w zakresie techniki jazdy,
 7. otwierania drzwi poza przystankami, w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerom, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, z zachowaniem względów bezpieczeństwa pasażerów.

 

 

 

 

Rozdział IV – Odpowiedzialność Operatorów

 

 • 31

Operator ponosi odpowiedzialność za szkody podróżnego wynikające z zawinionego niedotrzymania warunków umowy przewozu.

 

§32

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w stosunku do podróżnych
  nieprzestrzegających zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Operator odpowiada za szkody, jakie poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 3. Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Operator ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

 

Rozdział V – Informacja o komunikacji miejskiej

 

§33

 1. Operatorzy, w sposób uzgodniony z Organizatorem, informują pasażerów:

a)     na przystankach – o rozkładzie jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku,

b)     wewnątrz pojazdów – o taryfie opłat, opłatach dodatkowych, o uprawnieniach do ulg
i zwolnień z opłat za przejazdy, Regulaminie przewozów (wyciąg) oraz zasadach kontroli biletów i o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji realizowanej przez Operatora,

c)     w siedzibie Operatora w godzinach pracy – o rozkładach jazdy, taryfie opłat, opłatach dodatkowych, o uprawnieniach do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, Regulaminie przewozów oraz zasadach kontroli biletów, punktach sprzedaży biletów i o zmianach
w funkcjonowaniu komunikacji realizowanej przez Operatora,

d)     na stronie internetowej Operatora - o rozkładach jazdy, taryfie opłat, opłatach dodatkowych, o uprawnieniach do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, Regulaminie przewozów oraz zasadach kontroli biletów, punktach sprzedaży biletów i o zmianach
w funkcjonowaniu komunikacji realizowanej przez operatora.

 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego udziela informacji o zasadach funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz o warunkach korzystania z usług przewozowych w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie – Wydział Mienia Komunalnego
  ul. Lecha 6 i na stronie internetowej.

 

DZIAŁ III

Bilety i kontrola biletowa

 

Rozdział I – Bilety

 

§34

Bilet w formie papierowej lub elektronicznej jest dokumentem poświadczającym dokonanie opłaty za przewóz (pasażer powinien posiadać bilet przez cały czas przebywania w pojeździe).

 

§35

W pojazdach komunikacji miejskiej obowiązują bilety z nazwą Operatora i wysokością należności za przejazd wg aktualnej taryfy opłat.

 

§36

Bilety kupuje się w punktach sprzedaży, w pojazdach u kierującego, przez telefon komórkowy lub internet.

 

§37

 1. Rodzaje biletów krótkookresowych papierowych i elektronicznych (zakupionych w kasie, przez telefon komórkowy lub internet) obowiązujących w komunikacji miejskiej:

a)     Bilet jednorazowy – normalny i ulgowy, uprawnia jedną osobę do przejazdu jednym autobusem (jadącym w jednym kierunku między przystankiem początkowym
i końcowym) dowolnej linii od momentu skasowania do chwili opuszczenia autobusu.

b)     Bilet 60-minutowy – normalny i ulgowy uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem, dowolnej linii w okresie 60 minut od jego skasowania.

c)     Bilet 24 h – normalny i ulgowy uprawnia jedną osobę do wielokrotnego przejazdu dowolnym autobusem, dowolnej linii, w okresie 24 godzin od jego skasowania.

d)     Bilet jednorazowy rodzinny – uprawnia dwie osoby dorosłe i maksymalnie 4 dzieci
do lat 18 lub jedną osobę dorosłą i maksymalnie 5 dzieci do lat 18 do przejazdu jednym autobusem (jadącym w jednym kierunku między przystankiem początkowym
i końcowym) dowolnej linii od momentu skasowania, do chwili opuszczenia autobusu.

 1. Pasażer ma prawo łączenia nominałów biletów jednorazowych, przy czym wartość połączonych biletów nie może być niższa, niż obowiązująca opłata za przejazd. Połączone dwa bilety ulgowe powinny być skasowane równocześnie.

 

§38

Rodzaje biletów długookresowych  papierowych i elektronicznych (zakupionych w kasie, przez telefon komórkowy lub internet) obowiązujących w komunikacji miejskiej:

 1. Bilet miesięczny imienny (na 1 linię, 2 linie i sieciowy) - normalny i ulgowy,
 2. Bilet miesięczny imienny Rodzina 3+ (na 1 linię, 2 linie i sieciowy) – normalny i ulgowy,
 3. Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela,
 4. Bilet miesięczny wakacyjny,
 5. Bilet 10-cio dniowy imienny - (na 1 linię, 2 linie i sieciowy) - normalny i ulgowy,
 6. Bilet 60-cio dniowy imienny - (na 1 linię, 2 linie i sieciowy) - normalny i ulgowy,
 7. Bilet studencki imienny sieciowy 5-cio miesięczny,
 8. Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy.

Bilet miesięczny imienny ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Bilet miesięczny imienny Rodzina 3+ ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Bilet sieciowy to bilet uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach i kursach
w określonym czasie.

Bilet wakacyjny - bilet miesięczny imiennyważny jest na wszystkich liniach dla dzieci
i młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia. Bilet ważny jest na jeden miesiąc dla miesięcy lipiec, sierpień.

Bilet 10-cio dniowy imienny ważny jest przez 10 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet 60-cio dniowy imienny ważny jest przez 60 kolejnych dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet studencki imienny sieciowy ważny jest 150 dni od dowolnej daty wskazanej przez pasażera.

Bilet miesięczny zintegrowany sieciowy – bilet ważny łącznie z kolejowym biletem miesięcznym imiennym Przewozów Regionalnych lub Kolei Wielkopolskich w czasie jego obowiązywania, stanowiący dopłatę do biletu kolejowego relacji Gniezno-Poznań.

 

§39

 1. Bilety okresowe ważne są po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych, wymaganych
  na bilecie.
 2. Przy zakupie biletu okresowego Rodzina 3+ w kasie Operatora pasażer zobowiązany jest każdorazowo okazać sprzedającemu Kartę dużej rodziny, a w przypadku biletu okresowego ulgowego Rodzina 3+ również dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu. Karta jest dokumentem uprawniającym do zakupu i jej okazanie nie jest wymagane podczas kontroli biletowej.
 3. Bilety okresowe imienne ważne są wyłącznie z dokumentem poświadczającym tożsamość podróżnego.

 

§40

 1. Wysokość opłat za usługi przewozowe określa, w drodze uchwały Rada Miasta Gniezna.
 2. Operator jest zobowiązany do umieszczenia w każdym środku transportowym taryfy opłat, informacji o opłatach dodatkowych, wyciągu z Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej).

 

§41

 1. Bilet jednorazowy w formie papierowej ważny jest w pojeździe, w którym został skasowany, na całym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami krańcowymi
  z wyłączeniem biletu 60-minutowego i 24 h.
 2. Bilet zakupiony przez telefon komórkowy ważny jest w pojeździe, w którym została dokonana procedura zakupu na określoną linię, na całym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiędzy przystankami krańcowymi z wyłączeniem biletu 60-minutowego.

 

§42

W wypadku kolizji, awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie kursu, podróżnemu posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem jadącym
tą sama trasą lub w tym samym kierunku albo pojazdem zastępczym. Bilet zachowuje ważność pod warunkiem ponownego skasowania tego biletu.

 

§43

Za bilety nieważne uważa się:

 1. poniszczone (podarte, wymięte, zabrudzone itp.),
 2. wielokrotnie kasowane (z zastrzeżeniem § 42), podrobione bądź emitowane przez inne podmioty niż Operator o zaniżonej wartości (np. zmiana taryfy opłat),
 3. okresowe nieważne na danej linii lub przeterminowane,
 4. odstąpione innej osobie,
 5. 60-minutowe po przekroczeniu czasu 60 minut od momentu skasowania zgodnym
  z numerem kontrolnym na bilecie,
 6. 24h po przekroczeniu czasu 24 godzin od momentu skasowania zgodnym z numerem kontrolnym na bilecie.

 

 • 44

W przypadku nieczytelnego wydruku na bilecie papierowym, należy skasować bilet ponownie, drugim jego końcem w innym kasowniku tego samego pojazdu.

 • 45
 1. W przypadku zmiany taryfy opłat, niewykorzystane bilety jednorazowe w formie papierowej podlegają wymianie w punktach sprzedaży biletów przez okres 45 dni od dnia wprowadzenia zmiany, za stosowną dopłatą.
 2. Po terminie, określonym w ust. 1, bilety o nieaktualnych nominałach tracą ważność.

 

§ 46

 1. W przypadku zmiany taryfy opłat, bilety okresowe miesięczne, 10-cio dniowe imienne, 60‑cio dniowe imienne, zintegrowane sieciowe, studenckie i wakacyjne zakupione przed dniem wejścia w życie nowej taryfy opłat, których ważność przypada na okres obowiązywania starej i nowej taryfy opłat sprzedawane są wg starej taryfy.
 2. Bilety wymienione w pkt 1 zakupione przed wejściem w życie nowej taryfy opłat, których ważność przypada na okres obowiązywania nowej taryfy opłat, sprzedawane są wg nowej taryfy opłat.

 

Rozdział II – Zasady dokumentowania uprawnień do przewozów bezpłatnych
i ulgowych

 

§47

 1. Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przewozów wynikają z przepisów ustawowych
   oraz uchwały Rady Miasta Gniezna. Wykaz osób i dokumentów uprawniających
  do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gnieźnie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Podróżni korzystający z prawa do bezpłatnego lub ulgowego przewozu zobowiązani
  są do posiadania przy sobie dokumentu stanowiącego podstawę przysługującego uprawnienia.

 

Rozdział III – Kontrola biletowa

 

§48

 1. Osobami upoważnionymi do prowadzenia kontroli biletów i dokumentów, o których mowa
  w rozdziałach poprzednich są uprawnieni kontrolerzy, legitymujący się umieszczonym
  w widocznym miejscu identyfikatorem, a także osoba kierująca pojazdem i pracownicy nadzoru ruchu Operatora zwani dalej kontrolującymi.
 2. Identyfikator służbowy kontrolującego zawiera:

a)     nazwę Operatora,

b)     numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli,

c)     zdjęcie kontrolującego,

d)     zakres upoważnienia,

e)     datę wystawienia oraz okres ważności,

f)       pieczęć i podpis wystawcy.

§ 49

 1. Kontrola powinna być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych,
  z wyjątkiem kierującego pojazdem.
 2. Dopuszczalne jest, aby w zespole dwuosobowym jeden z kontrolerów posiadał status osoby przyuczającej się do prowadzenia kontroli biletów (ucznia).

 

 

§ 50

 1. Kontrola biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych albo bezpłatnych odbywa się w granicach i na podstawie przepisów prawa, w szczególności
  na podstawie art. 33a Prawa Przewozowego.
 2. Pasażer jest zobowiązany do umożliwienia kontrolującemu szczegółowego obejrzenia biletu w celu sprawdzenia jego autentyczności, w sposób określony przez kontrolującego (oględziny).
 3. Pasażer, który zakupił bilet przez telefon komórkowy lub internet jest zobowiązany
  do podania kontrolującemu numeru biletu oraz okazania ekranu aplikacji z wyświetlonym numerem biletu, numerem linii oraz czasem zakupu, kodem zabezpieczającym lub kodem QR (w przypadku biletu miesięcznego imiennego również wydruku PDF).
 4. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych zobowiązany jest do posiadania i okazywania, na żądanie kontrolującego, dokumentów uprawniających
  do korzystania z wyżej wymienionych przejazdów.
 5. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub skasowanego biletu jednorazowego.
 6. Nieważny jest bilet jednorazowy użyty przez inną osobę korzystającą z przewozu
  na podstawie tego biletu.
 7. Brak możliwości nabycia biletu u obsługi pojazdu, będącej jedynie uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.
 8. Czas zakupu biletu przez telefon komórkowy jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym Operator nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.

§51

Kontrola biletów polega na:

 1. sprawdzeniu autentyczności biletu,
 2. sprawdzeniu dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przewozu,
 3. porównaniu wydruku z kasownika na bilecie jednorazowym należącym do podróżnego, z wydrukiem na bilecie kontrolnym,
 4. sprawdzeniu okresu ważności biletu, oznaczenia numeru linii, a w przypadku imiennego

      biletu okresowego – danych personalnych podróżnego,

 1. sprawdzeniu danych z ekranu telefonu komórkowego z wydrukiem na bilecie kontrolnym,
  w tym okresu ważności biletu lub numeru linii oraz kodu zabezpieczającego.

 

§52

 1. Kontrola podejmowana jest po upływie czasu niezbędnego do skasowania biletu po jej ogłoszeniu. W trakcie kontroli dopuszcza się możliwość blokowania kasowników.
 2. Dopuszcza się przeprowadzanie kontroli pasażerów wysiadających z pojazdu w czasie postoju na przystanku w sposób umożliwiający płynne wysiadanie pasażerów.

 

§ 53

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego:

a)     biletu na przejazd,

b)     dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,

kontrolujący jest uprawniony do pobrania należności za przejazd oraz opłaty dodatkowej albo wystawienia wezwania do zapłaty.

 1. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej kontrolujący,
  na podstawie okazanego przez pasażera dokumentu tożsamości, wystawia wezwanie
  do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.
 2. Wezwanie do zapłaty nie uprawnia do kontynuowania jazdy danym pojazdem, a pasażer
  ma obowiązek opuścić pojazd na najbliższym przystanku. Kontynuując jazdę poza najbliższy przystanek, pasażer zawiera nową umowę przewozu i ma obowiązek zakupienia kolejnego biletu, pod rygorem poniesienia kolejnej opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
 3. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającym poniesionym przez Operatora kosztom podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego,
  nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 4. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu stosuje się przepis ust.4.

 

§54

 1. Pobranie opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej w gotówce przez osobę upoważnioną
  do kontroli może nastąpić wyłącznie od pasażera, który ukończył 16 rok życia.
 2. Pasażerowi, który nie ukończył 16 roku życia, kontrolujący powinien wystawić
  i wręczyć wezwanie do zapłaty.
 3. Na wezwaniu do zapłaty kontrolujący wpisuje swój numer służbowy, datę, godzinę, numer linii, dokładne miejsce kontroli, wysokość opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej, opis zaistniałej sytuacji, jako uzasadnienie swojej decyzji oraz numer biletu, jeżeli pasażer bilet okazał.
 4. Dane wpisane przez kontrolującego pasażer potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. Oryginał wezwania do zapłaty otrzymuje pasażer.

 

§ 55

 1. Osoba uprawniona do kontroli, w przypadku odmowy przez pasażera uiszczenia opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej lub nieuzasadnionego zatrzymania albo zmiany trasy pojazdu, ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenia jego tożsamości.
 2. W razie odmowy przez pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz odmowy zapłacenia należności za przejazd, osoba uprawniona do kontroli ma prawo ująć go i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych,
  w celu podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontrolujący ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji,
  z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez Operatora publicznego transportu zbiorowego, albo osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 56

Okazane bilety zakwestionowane i uznane za nieważne przez kontrolującego powinny być oznakowane numerem służbowym kontrolera, datą i podpisem i zwrócone pasażerowi
z wyjątkiem sytuacji określonej w § 55 pkt 3.

 

§57

Kontrolujący jest zobowiązany do:

 1. udzielania podróżnym wszelkich informacji dotyczących taryf, biletów, przebiegu linii komunikacyjnych przepisów porządkowych i opłat dodatkowych wynikających z niniejszego Regulaminu,
 2. informowania o miejscu, sposobie i czasie składania reklamacji i odwołań od decyzji kontrolującego.

 

§58

 1. Kontrolujący nie ma prawa wydawać poleceń kierującemu pojazdem, z wyjątkiem żądania dokonania blokady kasowników lub nie otwierania drzwi.
 2. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem pasażerów lub stanem technicznym pojazdu, kontrolujący obowiązany jest w pełni podporządkować się prowadzącemu pojazd.

 

§59

W przypadku rażącego naruszenia przez kontrolującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a)     pobierania należności od podróżnego w kwocie innej niż ustalona uchwałą Rady Miasta Gniezna,

b)     pobierania należności bez wydania stosownego pokwitowania,

c)     odstąpienia identyfikatora innej osobie,

d)     wykonywania czynności kontrolnych w stanie nietrzeźwym,

 kontrolujący zostaje niezwłocznie pozbawiony prawa kontroli.

 

Rozdział IV – Opłaty dodatkowe

 

§60

Sposób ustalania wysokości opłaty dodatkowych ustala w drodze uchwały Rada Miasta Gniezna. Rada Miasta Gniezna uchwala również wysokość opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej.

 

§61

Podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w razie:

 1. niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych,
 2. niedopełnienia obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość
  lub uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przewozu,
 3. naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt w szczególności za zabranie ze sobą
  do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych
  do przewozu w warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków,
 4. spowodowania przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.

 

Rozdział V – Reklamacje i odwołania

 

§62

 1. Podróżny może złożyć reklamację w formie pisemnej:

a)     z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,

b)     gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty opłaty i może udowodnić,
że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

 1. Reklamację składa się:

a)     w przypadku wezwania do zapłaty wystawionego przez kontrolującego zatrudnionego przez Operatora - do Operatora,

b)     w przypadku wezwania do zapłaty wystawionego przez kontrolującego zatrudnionego przez podmiot, z którym Operator zawarł umowę na prowadzenie kontroli biletów
– do jednostki zatrudniającej kontrolującego.

 1. W przypadku złożenia przez podróżnego odwołania od nieuwzględnionej w całości lub części reklamacji jednostka wymieniona w pkt 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania może zmienić rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie może zostać zmienione, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo, gdy zostały ujawnione nowe istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.

 

 • 63
 1. Podstawą reklamacji lub odwołania jest wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
 2. Adresy, pod którym przyjmowane są reklamacje i odwołania podane są na odwrocie wezwania.
 3. Do rozpatrywania reklamacji i odwołań stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006r. Nr 38, poz.266).

 

DZIAŁ IV

Skargi i wnioski

 

§64

 1. Skargi i wnioski pasażerów w sprawach związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej rozpatruje Organizator – Prezydent Miasta Gniezna. Skargi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Skargi i wnioski w zakresie działalności kontroli biletów oraz innych kwestii związanych
  z działalnością przewozową rozpatruje Operator.

 

DZIAŁ V

Przepisy końcowe

 

§65

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zmianami), ustawy
z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1173 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1440 ze zmianami).

 

WYKAZ OSÓB l DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZPŁATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GNIEŹNIE

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

PODSTAWA PRAWNA

Posłowie, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważna legitymacja poselska lub senatorska.

 

Art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1605 ze zmianami ).

Inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej.

Książka inwalidy wojennego (wojskowego).

Art. 16 ust. 1 i art. 41 Ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 840, ze zmianami) oraz
art.12 ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1206 ze zmianami)

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby represjonowane będące inwalidami oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

Legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy

Dzieci do czasu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w tym obcokrajowcy.

Oświadczenie rodzica lub opiekuna oraz na podstawie zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012

 

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem

Orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym z następujących stwierdzeń:

a)      całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

b)      całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji,

c)      znaczny stopień niepełnosprawności,

d)      I grupa inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Osoby niepełnosprawne (do ukończenia 16 roku życia) wraz z opiekunem

Orzeczenie lub wypis z orzeczenia z następującym wskazaniem:

konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji

wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Osoby ociemniałe i niewidome wraz z przewodnikiem

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie, bądź wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym z następujących stwierdzeń:

a)      całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

b)      całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji,

c)      znaczny stopień niepełnosprawności,

d)      I grupa inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby ociemniałe  

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie, bądź wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym z następujących stwierdzeń:

a)      II grupa inwalidztwa,

b)      umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niepełnosprawności narządu wzroku (symbol niepełnosprawności 04O)

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem, na trasie z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wyłącznie w celu odbywania zajęć lekcyjnych lub zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych na terenie przedszkola lub szkoły, i z powrotem na terenie gminy.

 • legitymacja przedszkolna wydana przez przedszkole
  (wzór MENiS-II/181/2, MEN-I/52/2 ),
 • legitymacja szkolna wydana przez szkołę (wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2,
  MEN-I/50a-N/2)),
 • zaświadczenie dla opiekuna wydane przez placówkę oświatową,
  do której uczęszcza podopieczny (wzór MI-1/2002),
 • plan lekcji z pieczęcią szkoły.  

 

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012 i

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVIII/191/2016
w związku z art.17

ust.3 i 3a ustawy
z dnia 7 września   1991r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r.

poz. 2156 ze zmianami)

 

Dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem, na trasie z miejsca zamieszkania do placówki prowadzącej zajęcia rehabilitacyjne bezpośrednio związane z niepełnosprawnością ucznia, na które uczeń został skierowany decyzją odpowiedniego organu, wyłącznie w celu odbywania zajęć rehabilitacyjnych.

 • legitymacja przedszkolna wydana przez przedszkole
  (wzór MENiS-II/181/2, MEN-I/52/2),
 • legitymacja szkolna wydana przez szkołę (wzór MENiS-II/182/2, MEN-I/51/2),
 • zaświadczenie dla opiekuna wydane przez placówkę oświatową, do której uczęszcza podopieczny ( wzór MI-1/2002),
 • zaświadczenie wystawione przez placówkę rehabilitacyjną wraz z określeniem terminów zajęć rehabilitacyjnych, ważne na każdy bieżący miesiąc kalendarzowy.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Ważny dokument potwierdzający tożsamość lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku.

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012

Honorowi dawcy krwi - osoby odznaczone odznaką honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadaną kobietom, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi, lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników oraz mężczyznom, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 18   litrów krwi, lub odpowiadającą tej objętości ilość innych   składników.

Odpowiednia legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wydanej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”   (Dz. U. Nr 180, poz. 1324), a także wg przepisów wcześniejszych, wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość.

 

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012 i
Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVIII/191/2016

Osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu

Legitymacja Dawca Przeszczepu lub zasłużony Dawca Przeszczepu wydanej przez uprawniony podmiot

Funkcjonariusze Policji.

Ważna legitymacja służbowa funkcjonariusza Policji

Osoby będące właścicielami i współwłaścicielami samochodów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu

Ważny dowód rejestracyjny pojazdu wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość.

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012

OSOBY UPRAWNIONE DO 50% ULGI PRZY KORZYSTANIU Z PRZEJAZDÓW
KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA
Z 50% ULGI W PRZEJAZDACH
KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

PODSTAWA PRAWNA

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych oraz państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię lub książeczka wojskowa ze stosownym wpisem.

Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:. Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zmianami).

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych i kolegiów nauczycielskich

Legitymacja słuchacza kolegium.

Art. 9f. ust.2 i art. 77ust.4 ustawy z dnia
7 września1991r.o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami)

 

Obcokrajowcy i obywatele polscy – studenci zagranicznych szkół wyższych nie dłużej niż   do ukończenia 26 roku życia.

Ważna na dany rok kalendarzowy międzynarodowa legitymacja studencka ISIC (Inernatonal Student Identity Card).

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami.

Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Art.20   ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego –

(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1206 ze zmianami).

Weterani pobierający rentę inwalidzką

Legitymacja weterana

Art. 30 ust.1 z dnia 19 sierpnia 2011r. o weter… działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203)

Młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna do ukończenia 30 roku życia.

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ administracyjny oraz dokument poświadczający tożsamość .

§ 3 pkt.1   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1

czerwca 1987r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej   (Dz. U. Nr 23, poz. 130).

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do ukończenia 21 roku życia (dla uczniów kończących 21 rok życia
w miesiącach od stycznia do czerwca przedłuża się uprawnienie
do 30 czerwca danego roku kalendarzowego).

Ważna legitymacja szkolna. Obowiązuje wzór MEN-II/180/2, MENiS-II/180/2,
MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2

Uchwała Rady Miasta Gniezna
Nr
XXVII/311/2012
.

Obcokrajowcy i obywatele polscy – uczniowie szkół zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Ważna legitymacja szkolna

Osoby głuchonieme.

Ważna legitymacja Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu lub orzeczenie o inwalidztwie słuchu (symbol niepełnosprawności 03L) oraz dokument poświadczający tożsamość.

Emeryci i renciści z wyłączeniem osób pobierających „renty strukturalne” przyznane decyzją administracyjną przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Ważna legitymacja wydana przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny

Ważne zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Doktoranci

Ważna legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 

       

 

 

 

 

* przez opiekunalub przewodnika należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby ociemniałej lub niewidomej –osobę, która ukończyła 13 lat albo psa przewodnika. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości osoby nad którą sprawuje opiekę. Opiekuna lub przewodnika wskazuje osoba uprawniona do korzystania z bezpłatnych przejazdów.