Fundusze Europejskie

09/11/2017

Projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, (nr RPWP. 03.03.01-30-0026/16-00).

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach 4 zadań:

1)     Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej wraz z  placem manewrowym.

2)    Zakup 12 sztuk niskoemisyjnego taboru autobusowego (każdy po 70 miejsc, spełniający normy EURO 6, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

3)    Zakup i wprowadzenie systemu zarządzania transportem – Mobilnej Karty Miejskiej. W ramach zadania zostanie skomponowana spersonalizowana technologia mobilnej karty miejskiej  z nowym schematem świadczenia usług. System będzie spełniać funkcje uniwersalnego, spersonalizowanego narzędzia do komunikacji z użytkownikiem, sprzedaży biletów i zarządzania pracą kontrolerów.

4)   Realizacja działań informacyjno – promocyjnych. W ramach zadania zostanie utworzony portal promujący działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w Gnieźnie oraz przeprowadzone zostaną kampanie reklamowe.

Cel główny projektu

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Miasta Gniezno poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, wprowadzenie inteligentnego systemu transportowego oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3.1 WRPO.

Projekt przyczyni się do poprawy poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach i na obszarach submiejskich, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Realizacja niniejszego projektu, poprzez wsparcie rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z tego rodzaju transportu, a także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, co z kolei doprowadzi do poprawy stanu środowiska. Rezultatem podejmowanych w ramach projektu działań, takich jak budowa i przebudowa infrastruktury komunikacyjnej, zakup nowego taboru autobusowego, realizacja projektów wspierających integrację transportu zbiorowego z indywidualnym, itp. będzie ograniczenie ruchu drogowego, w szczególności w centrum miasta, przyczyniając się w efekcie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozwój sprawnie funkcjonującej komunikacji publicznej. Ograniczona emisja gazów i pyłów wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawę jakości lokalnego środowiska. Pozwoli to na ograniczenie nakładów publicznych, jak i prywatnych potrzebnych na działania związane z jego rekultywacją, rewitalizacją i przeciwdziałaniem jego degradacji. Zapewnienie dostępu do wysoko efektywnego transportu zbiorowego pozwoli także na ograniczenie wydatków osób korzystających dotychczas z transportu indywidualnego (koszty paliwa, utrzymania samochodu, itp.). Dzięki rozwojowi infrastruktury komunikacji publicznej będą one miały możliwość skorzystania
z alternatywnych systemów komunikacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się przy tym pośrednio do poprawy estetyki, bezpieczeństwa i podwyższenia jakości środowiska życia. W wyniku realizacji projektu zwiększeniu ulegnie świadomość społeczna w zakresie efektywnego wykorzystania energii poprzez możliwość skorzystania z niskoemisyjnych form transportu, co przełożyć się powinno na ograniczenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Realizacja niniejszego projektu, poprzez lokalizację inwestycji na terenie ośrodka subregionalnego, jakim jest Gniezno, pozwoli na jego wzmocnienie i intensywny rozwój.

 

Data rozpoczęcia projektu 2016-04-01

Data zakończenia projektu 2018-12-31

 

Całkowita wartość projektu: 18 702 975,61 zł.

Kwota kosztów kwalifikowalnych 13 597 929,33 zł.

Kwota dofinansowania 11 558 239,92 zł.