MPK Gniezno

12/08/2016

Zapytanie ofertowe

http://www.mpk.gniezno.pl//files/medias/image/Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalnoci dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu w ramach WRPO 2014-2020.[1].pdfZapytanie ofertowe - na wykonanie studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego